กิจกรรม “แยกขยะก่อนทิ้ง” ลดของเสีย…ลดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ ทั้งภายในและภานนอกสถานศึกษา

โรงเรียนวังพิกุลพิทย

Read more