ประกาศโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาว์โหลด ผู้บริหาร ก

Read more

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Performance Appraisal (PA)

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read more