ประกาศโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนประมูล

Read more

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read more

ประกาศโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more