นายคำภาสน์ บุญเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

นางพรทิพย์ อินทร์บัวทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

นายพิชัย นิลนวล

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพิริยารณ์ ช้างอินทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายสุวรร ทองตาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชิตชวินทร์ วัฒนกิจจานนท์

หัวกน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายรังสรรค์ ทองห่อ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจกรรมนักเรียน

นายชัยณรงค์ สุขอร่าม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ