เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

🡆 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง ๐ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
๐ ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

⭾ โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ๐ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา
๐ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่่อยู่ ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์(E-mail)
⭾ ผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ ๐ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ⭾อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ๐ แสดงแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
๐ เป็นแผนฯ มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ ๐ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
๐ ที่อยู่หน่วยงาน
๐ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
๐ หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
๐ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail)ที่สามารถติดต่อได้
๐ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
⭾ติดต่อเรา
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
๐ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๐ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๐ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม๐
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
๐ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
๐ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⭾ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

🡆 การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
๐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A ๐ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีกลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางเว็บไซต์ของหน่อยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น ⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O9 Social Network ๐ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram ⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี ๐ แสดงแผนนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
๐ เป็นแผนมีระะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีในข้อ O10
๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
๐ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา  6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบไปด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สําหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร ⭾ คู่มือการปฏบัติงานประจำปี

🡆 การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๐ แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการใช้บริการ และผู้รับผิดชอบการใช้บริการ           ๐ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
⭾ คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๐ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน    ๐ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ๐ แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O17 E–Service ๐ แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๐ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี ในข้อ O18
๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
๐ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๐ แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่อยงานอธิบายเพิ่มเติม โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๐ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๐ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)
๐ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
๐ จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลตรอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๐ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่อยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๐ แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน 
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๐ แสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล ในข้อ O25
๐ เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๐ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
๐ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
๐ การพัฒนาบุคลากร
๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
๐ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤทติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคคลากรในหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคร้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ     
๐ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์      
๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ๐ แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
๐ เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
๐ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)             
๐ จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ    

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

๐ แสดงนโยบายว่าผู้ริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลกรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
๐ จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๐ จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือวัฒนกรรมขององค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทำโปสเตอร์ประชาสำพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
๐ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง        
⭾ หน้าเว็บไซต์
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ๐ แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
๐ เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
๐ เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๐ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน       
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
๐ เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๐ แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
๐ เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
๐ เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๐ แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม       
๐ เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๐ แสดงแผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ / โครงการฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดําเนินการ
๐ เป็นแผนฯ / โครงการฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ๐ แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ O39
๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน
๐ สามารถจัดทำข้อมูลรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๐ แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๐ เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

🡆 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
๐ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผลประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
⭾ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๐ เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง