คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

นายสุวัฒน์  เตชกิตติรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการ

2

นายหมาย   วรนาม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นายนิรันดร์  พงษ์ประยูร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

นายบุญธรรม  ระนาดแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นายสวาท  กิติธะนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นายวิชัย    กุนากูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7

นายสมภพ  ไทยวัฒนาตระกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8

พระครูวชิรธรรมโสภิต

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

9

พระครูสุนทรพัชรสาร

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

10

นายชิน   เชื้อรอด

ผู้แทนผู้ปกครอง

11

นายสุภะชัย    สำราญพันธ์

ผู้แทนศิษย์เก่า

12

นายชาญวิทย์  สุดดี

ผู้แทนองค์กรชุมชน

13

นางมณี   โพธิ์ทรง

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14

นางพิริยาภรณ์   ช้างอินทร์

ผู้แทนครู

15

นายคำภาสน์  บุญเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียน