ประกาศโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาว์โหลด

ผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน