โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Performance Appraisal (PA)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม จัดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Performance Appraisal (PA) โดยมีนายคำภาสน์  บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน มีนางพรทิพย์  อินทร์บัวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานวัถุประสงค์โครงการ และในการอบรมครั้งนี้ได้รนับความอนุเคราะห์ จากนางจิรันธนิน  คงจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางกัลยาณี  รัตนบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 33 คน ณ  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม