กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสายรุ้ง วงษ์บรรณะ
นายสุวรรณ ทองตาม
นายชิตชวินทร์ วัฒนกิจจานนท์
นางฤทัยรัช ภูผันผิน