กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชราพรรณ วัฒนกิจจานนท์
นายพิชัย นิลนวล
นายชัยณรงค์ สุขอร่าม
นางสาวทาริกา ไตยนำ
นายสุเมธ กิ่งแก้ว
นายวัชรินทร์ โสภิตะชา
นางสาวสุธิดา แก้วมงคล