นายรังสรรค์ ทองห่อ
นางแสงเดือน วันทอง
นายมนตรี นุชขำ
นายอนุพงษ์ พานทองคำ
นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียน
นางกนกวรรณ เรือนทอง
นางสาวทาริกา ไตรนำ
นายสุเมธ กิ่งแก้ว
นายพุฒิภัทร เอี่ยมสุข