หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน,
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

Home

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม จัดกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day ) “ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายคำภาสน์  บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ หน้าเสาธรโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

 

2020 © Nogo All Rights Reserved.