ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

38

20

58

2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

26

25

51

2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

60

35

95

2

รวมมัธยมต้น

124

80

204

6

มัธยมศึกษาปีที่ 4

54

52

106

4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

43

61

104

4

มัธยมศึกษาปีที่ 6

44

46

90

3

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

141

159

300

11

รวมทั้งหมด

265

239

504

17

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562