ประวัติโรงเรียน

        ปีพุทธศักราช  2523  ท่านกำนันสุวรรณ  วรนาม  ได้บริจาคที่ดินจำนวน  52  ไร่  2  งาน  เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  จึงได้ส่งหนังสือถึงกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการขอจัดตั้งโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ให้เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลประเภทสหศึกษา  เพื่อรองรับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  โดยได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีการศึกษา 2523  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2523 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

      ต่อมากรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งนายนิโรธ  ป้อมเมฆี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
วันที่ 17  มกราคม พ.ศ. 2523   ปัจจุบันมี  นายคำภาสน์  บุญเติม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ที่  หมู่บ้านวังพิกุล  เลขที่  119  หมู่ที่  1  ตำบลวังพิกุล  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  ซุ้มเรือนแก้วมีดอกพิกุลอยู่ตรงกลาง พร้อมอักษรย่อ  ว.พ.

วันสถาปนาโรงเรียน              17  มกราคม  พ.ศ.2523

สีประจำโรงเรียน   สีขาว  –   สีเหลือง
                               สีขาว        หมายถึง            ความบริสุทธิ์
                              สีเหลือง     หมายถึง            คุณธรรม

อักษรย่อ             ว.พ.

คติพจน์ของโรงเรียน               
               ทนฺโต   เสฏฺโฐ   มนุสฺเสสุ          “คนที่ได้รับการฝึกหัดดีแล้ว  จะเป็นคนสำคัญในหมู่คณะ”

คำขวัญของโรงเรียน 
              “ภูมิปัญญาเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”