ผู้อำนวยการคำภาสน์ บุญเติม รองผู้อำนวยการพรทิพย์ อินทร์บัวทอง นำคณะครูนักเรียนชมรมTO BE NUMBER ONE นักเรียนชมรมGenZ Wangpikul เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 9 ตามรอยเท้าพ่อ จัดโดย องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังพิกุล ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2563