การอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสถานศึกษา

การอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสถานศึกษา
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ได้จัดการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6