นายพิชัย นิลนวล
นางปรียาลักษณ์ จันทร์คำ
นางพัชราพรรณ วัฒนกิจจานนท์
นางสาววาสนา พันธุมาส
นายชัยณรงค์ สุขอร่าม
นางสาวสุธิดา แก้วมงคล
นายพุฒิภัทร เอี่ยมสุข