นายสุวรรณ ทองตาม
นางศรีวรรณ แก้วทองดี
นางสาวสายรุ้ง วงษ์บรรณะ
นายวัชรินทร์ โสภิตะชา
นางสาวทาริกา ไตรนำ
นายองอาจ สิงห์เสนา