โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม.เขต 40
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 23:46 น.

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

 


 

มีโครงสร้างบังคับบัญชาตามลำดับ  ดังนี้

ลำดับที่ 1  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลำดับที่ 2  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ลำดับที่ 3  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ลำดับที่ 4  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่มบริหารงานทั่วไป

โดย ลำดับที่ 4 มีภาระงาน  ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มบริหารงานงานงบประมาณ

1)  กลุ่มงานนโยบายและแผน  รับผิดชอบ
งานงบประมาณและแผนงาน, งานจัดทำแผนปฏิบัติการ,  งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  และงานข้อมูลนักเรียนและสถานศึกษา
2)  งานบริหารสินทรัพย์  รับผิดชอบ
งานพัสดุและสินทรัพย์, งานการเงินและการบัญชี, งานกองทุนกู้ยืม ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน  และงานตรวจสอบบัญชีเงินงบประมาณ
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1)  กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนการสอน  รับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้, งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ,  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,  งานห้องสมุด,  งานวิจัยและสื่อนวัตกรรม,
งานแนะแนวและทุนการศึกษา
2)  กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล  รับผิดชอบ
งานวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน, งาน GPA  และงานข้อมูลนักเรียนและสถานศึกษา
3)  กลุ่มงานทะเบียนและนายทะเบียนนักเรียน  รับผิดชอบ
งานทะเบียนนักเรียน  และงานรับนักเรียนและจำหน่ายนักเรียน
4)  กลุ่งานการประกันคุณภาพ  รับผิดชอบ
งานแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา, งานสารสนเทศ, งานติดตาม ประเมินผลประกันคุณภาพฯ
5)  กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน  รับผิดชอบ
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ด้านกีฬา  และความสามารถอื่น ๆ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
1)  กลุ่มงานบุคลากร  รับผิดชอบ
งานวางแผนอัตตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง,  งานสรรหา  บรรจุและแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ,  งานวินัยและการรักษาวินัย
และงานเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
2)  กลุ่มงานธุรการ  รับผิดชอบ
งานสารบรรณ,  งานธุรการ  และงานเลขานุการ
3)  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  รับผิดชอบ
งานฝึกอบรมและัพัฒนาบุคลากร,  งานสวัสดิการบุคลากร, งานส่งเสริมสมรรถนะ  และวิทยฐานะ,  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน และงานประสานชุมชน-
และหน่วยงานอื่นๆ
4)  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  รับผิดชอบ
งานวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  และงานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1)  กลุ่มงานกิจการนักเรียน  รับผิดชอบ
งานพฤติกรรมนักเรียน, งานสภานักเรียน, งานครูเวรประจำวัน, งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
2)  กลุ่มงานสนับสนุนคุณภาพการศึกษา  รับผิดชอบ
งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน,  งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อเทคโนโลยี,  งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
3)  กลุ่มงานอาคารสถานที่  รับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่, งานเขตพื้นที่รับผิดชอบ, งานนัการภารโรง
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 10:39 น.
  Joomla templates